“ก้าวสู่ ปีที่ 7 การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานห้องปฎิบัติการสถาบันนิติเวชวิทยา
ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ห้องปฏิบัติการ
-กลุ่มงานพิษวิทยา
-กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ
-กลุ่มงานนิติพยาธิ
สถาบันนิติเวชวิทยา ได้ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หมายเลขทะเบียน 1233/56 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ เพิ่มขึ้น

ซึ่ง ณ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการสถาบันนิติเวชวิทยา ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7