DNA PRO-KIDS PROJECT เป็นโครงการระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์

โครงการนี้จะเป็นการเก็บสารพันธุกรรมของญาติสายตรงที่มาแจ้งว่ามีสายสัมพันธ์สูญหาย อาจถูกลักพาตัวหรือล่อลวงไป เช่น พ่อ แม่ มาแจ้งความว่าบุตรหาย ก็จะตรวจสารพันธุกรรมของพ่อ แม่ แล้วเก็บข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ไว้ในระบบฐานข้อมูล  จากนั้นเมื่อมีการพบเด็กที่ไม่ทราบตัวบุคคลชัดเจน หรือสงสัยว่าถูกลักพา หรือล่อลวงไป จะทำการตรวจสารพันธุกรรมของเด็ก  จากนั้นบันทึกข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ลงไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งโปรแกรมตรวจสอบจะประมวลผลว่าตรงกับสารพันธุกรรมของผู้ปกครองที่เก็บไว้ในระบบหรือไม่ หากพบจะรายงานผลว่าเป็นสายสัมพันธ์ผู้ใด หากยังไม่พบก็จะยังเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล  เพื่อรอให้โปรแกรมตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อาจมีการแจ้งเพิ่มเติมเข้ามา

การดำเนินงานจะเริ่มต้นเมื่อมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า มีเด็กสูญหาย หรือพบตัวเด็กที่สงสัย พนักงานสอบสวนสามารถทำหนังสือนำส่งตัว หรือนำส่งชีววัตถุมาที่ สถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรมและตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ โดย สถาบันนิติเวชวิทยา ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากพนักงานสอบสวน

Download เอกสาร

DNA-PROKIDS_LC01.pdf

DNA-PROKIDS_PR01.pdf

Prokids-WI01.pdf

Prokids-WI02.pdf