มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรองรับกรณีมีบุคคลสูญหายหรือบุคคลที่ไม่ทราบชื่อ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ด้านมนุษยธรรม

          2. เพื่อสนับสนุนกิจการตำรวจในการคลี่คลายคดีต่าง ๆ ที่อาจมีในการอำพรางศพ

การติดต่อประสานงาน :  กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ชั้น 2 อาคารนิติเวชวิทยา โทรศัพท์ 0-2207-6108 – 12 ต่อ 2201, 2201   Fax 0-2253-8770 ในวันราชการ เวลา 8.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

นอกจากนี้ยังตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของบุคคลในครอบครัว เครือญาติ เช่น พ่อ-แม่-ลูก ,พ่อ-ลูก ,แม่-ลูก ,พี่-น้องลุง-หลาน ,ป้า-หลาน เป็นต้น