ญาติสามารถติดต่อขอเข้ารับศพได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการรับศพ ชาวไทย

  1. กรอกข้อความในใบคำร้องขอรับศพ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบใบคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรฯ ห้องประชาสัมพันธ์ (ผู้ยื่น ต้องเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ)
  2. ระบุความประสงค์ในการฉีดยารักษาสภาพศพ ในใบคำร้องขอรับศพ
  3. หลังจากแพทย์ตรวจศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว รับใบแจ้งการตายนำไปติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อออกเอกสารประกอบนำไปขอรับใบมรณะบัตร จากอำเภอหรือสำนักงานเขตท้องที่ที่เกิดเหตุ
  4. จัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับผู้เสียชีวิต หีบศพ พร้อมยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
  5. ชำระเงินค่าบำรุง ค่าฉีดยารักษาสภาพศพกับเจ้าหน้าที่ห้องประชาสัมพันธ์รับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้อง
  6. รับศพ ตรวจสอบ ตำหนิรูปพรรณสัณฐานศพที่จะรับให้ถูกต้องว่าเป็นญาติของท่านเพื่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

เอกสารประกอบการขอรับศพ
1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มาติดต่อขอรับศพ
2. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
3. หนังสือขอรับศพจากพนักงานสอบสวน หรือหนังสือยื่นยันชื่อศพ (กรณีศพไม่ทราบชื่อหรือชื่อไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน)
4. หนังสือรับรองจากจุฬาราชมนตรี หรือ อิหม่าม กรณีผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทยมุสลิม
5. ใบมรณะบัตร

ขั้นตอนการรับศพ ชาวต่างประเทศ

1.กรอกข้อความในใบคำร้องขอรับศพ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบใบคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรฯ ห้องประชาสัมพันธ์ (ผู้ยื่น ต้องเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หรือผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ)
2.ระบุความประสงค์ในการฉีดยารักษาสภาพศพ ในใบคำร้องขอรับศพ
3.หลังจากแพทย์ตรวจศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว รับใบแจ้งการตายนำไปติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อออกเอกสารประกอบนำไปขอรับใบมรณะบัตร จากอำเภอหรือสำนักงานเขตท้องที่ที่เกิดเหตุ
4.จัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับผู้เสียชีวิต หีบศพ พร้อมยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
5.ชำระเงินค่าบำรุง ค่าฉีดยารักษาสภาพศพกับเจ้าหน้าที่ห้องประชาสัมพันธ์รับใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้อง
6.รับศพ ตรวจสอบ ตำหนิรูปพรรณสัณฐานศพที่จะรับให้ถูกต้องว่าเป็นญาติของท่านเพื่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

 

Download ระเบียบวิธีการ