การติดต่อเพื่อขอเข้าฝึกงานกับทางสถาบันฯ มีขั้นตอน ดังนี้

1. ติดต่อทางมหาวิทยาลัยของท่าน เพื่อทำหนังสือ แจ้งขอฝึกงาน โดย
– ระบุตัวบุคคล
– จำนวนบุคคล
– ระยะเวลาวันที่ฝึก ตั้งแต่วันที่…ถึง….

2. ส่งถึง สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทร 022076114

เรียนผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ