ส่วนที่ ๑ : การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS)

การวิเคราะห์บริบทภายในองค์กร

จุดแข็ง

 • บุคลากรมีความเชียวชาญและประสบการณ์ในงานด้านนิติเวชมากที่สุดในประเทศไทย
 • องค์กรมีเครื่องมือและระบบงานด้านห้องปฏิบัติการทางนิติเวชและการรักษาห่วงโซ่วัตถุพยานที่ก้าวหน้าและครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย
 • องค์กรผ่านการทดสอบและได้รับความเชื่อถือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกในระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่องยาวนาน

จุดอ่อน

 • ขอบเขตการให้บริการได้เพียงภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่สามารถรับงานในส่วนภูมิภาคโดยตรงได้ทำให้มีปัญหาความเชื่อมั่นด้านห่วงโซ่วัตถุพยาน
 • โครงสร้างการบังคับบัญชา ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
 • ขาดแคลนงบประมาณและอัตรากำลัง จากนโยบายปรับลดข้าราชการและคงงบประมาณแผ่นดิน

การวิเคราะห์บริบทภายนอกองค์กร

โอกาส

 • การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ท้ายรัฐธรรมนูญ และโครงการนิติวิทยาศาสตร์แนวรุกของสำนักงานแห่งชาติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้มีโอกาสเข้าถึงวิทยากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่รวมถึงงานด้านนิติเวชศาสตร์ และรองรับอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ๆ นอกจากการค้ามนุษย์
 • การเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก GEOHAZARD และภัยจาการก่อการร้ายด้วย Nuclear, Chemical, Biological, Radiological (NCBR) สูงขึ้น
 • ระบบงบประมาณเชิงบูรณาการ

ความท้าทาย

 • การขยายการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยที่ยังรักษามาตรฐานคุณภาพการตรวจได้เทียบเท่าสถาบันนิติเวชในส่วนกลาง
 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลผู้เชียวชาญซึ่งผลิตได้น้อยและหายากให้มีความรักผูกผันกับองค์กรสามารถรักษาไว้ในองค์กรทั้งตัวบุคคล วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรได้อย่างยั่งยืน
 • การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมระดับภูมิภาคโดยเฉพาะแพทย์นิติเวชของกระทรวงสาธารณสุขหรือมหาวิทยาลับในส่วนภูมิภาคให้มีเอกภาพอย่างมีบูรณาการในทิศทางเดียวกัน
 • ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการบังคับบัญชา การสื่อสารภายใน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อให้รองรับการกระจายหน่วยงานย่อยไปทุกภูมิภาคแต่ยังสามารถรวมฐานข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ความได้เปรียบเชิงกลยุมธ์ (STRAREGIC ADVANTAGE)

จากจุดแข็งและโอกาสทางธุรกิจขององค์กร  จะเห็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ได้สูงมาก เนื่องจาก

 • บุคลากรมีประสบการณ์ และความเขียวชาญเครื่องมือและระบบงานด้านห้องปฏิบัติการมีความก้าวหน้าและครบถ้วน มากที่สุดในประเทศ องค์กรผ่านการทดสอบและได้รับความเชื่อถือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในระดับประเทศและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
 • การกำหนดไว้เป็นกฎหมายได้แก่ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ท้ายรัฐธรรมนูญและโครงการนิติวิทยาศาสตร์แนวรุกของสำนักงานตำรวจแห่งขาติ ซึ่งเป็นวาระการปฏิรูปตำรวจที่เร่งด่วน
 • การกำหนดเป็นนโยบายระดับชาติ เช่น การเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยต่อความมั่งคงของชาติตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรรัฐในรูปแบบใหม่ ได้แก่ ระบบงบประมาณเชิงบูรณาการ เป็นต้น

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC CHALLENGES)

จากจุดอ่อนและความท้าทายทางธุรกิจขององค์กร  ได้แก่ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณจากนโยบาย ปรับลดข้อราชการและคงงบประมาณแผ่นดินและการขยายบริการทางการนิติเวชไปทั่วประเทศโดยยังตงมาตรฐานทางวิชาการ ทางวิชาชีพและคุณภาพการตรวจเทียบเท่าส่วนกลางทำให้เกิดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่อาจทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

 • บริบทพื้นที่ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมระดับภูมิภาคให้มีความสมานฉันท์เป็นเอกภาพ อย่างมีบูรณาการในทิศทางเดียวกัน
 • บริบทการสื่อสารองค์กร การปรับโครงสร้างการบังคับบัญชา การสื่อสารภายใน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อให้รองรับการกระจายหน่วยงานย่อยไปทุกภูมิภาคแต่ยังสามารถรวมฐานข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียวได้
 • บริบทด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

๓.๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การรักษาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งผลิตได้น้อยและหายากไว้ในองค์กร ภายใต้ภาระงานสูงจากการขยายงานไปภูมิภาค ในขณะที่ไม่สามารถเพิ่มอัตรากำลังได้และยังคงคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ วิชาการได้

๓.๒ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ แม้ว่าจะมีระบบงบประมาณแบบบูรณาการ ก็คาดว่าจะได้รับการจัดสรรไม่เต็มจำนวนเพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจอาจมีความจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมในการบริการเพื่อก่อรายได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆโดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรายได้เงินบำรุงและระยะยาวจะเน้นการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับการสนับสนุนจากสาธารณชนหน่วยงานทางปกครองในท้องที่และหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ

ส่วนที่ ๒ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมและประเด็นยุทธศาสตร์

วิสันทัศน์

เป็นองค์กรหลักทางนิติเวชศาสตร์ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านบริการมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ

พันธกิจ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับลักวิชาแพทย์และนิติเวชศาสตร์ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษหรือส่วนของศพ
 • เป็นศูนย์กลางความรู้และการฝึกอบรมทางนิติเวชศาสตร์
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความยุติธรรม
 • ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีเกิดเหตุอุบัติภัยร้ายแรง

เป้าหมาย

 • ระบบงานนิติเวชเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
 • พร้อมเผชิญภัยความมั่นคงที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
 • สร้างความผูกผันบุคลากร

เป้าประสงค์

 • ระบบงานนิติเวชเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคและครอบคลุมทุกสาขาวิทยาการ
 • มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพกลางในการตรวจทางนิติเวชและมีการถ่ายทอดนำไปใช้เพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพทุกภูมิภาค
 • ระบบงานนิติเวชได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาลทุกภูมิภาค
 • ระบบงานนิติเวชมีความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติที่มีคนตายจำนวนมากในทุกภูมิภาค
 • บุคลากรมีความสุขในการทำงานและมีความผูกผันกับองค์กร
 • บุคลากรทุกสาขาวิทยาการมีโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและวิชาการของตนเองอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
 • องค์กรมีการทบทวนบริการกระบวนงานและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและลดต้นทุนชั้นตอนในการดำเนินงาน

ค่านิยม

                ค่านิยม คือ การกำหนดหลักปฏิบัติที่บุคลากรยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สถาบันนิติเวชวิทยาได้กำหนดค่านิยมจากกรอบแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่

 • ค่านิยมต้องสะท้อนหลักนิยมทางนิติเวช
 • ต้องครอบคลุมค่านิยมหลักขององค์กรแม่ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงพยาบาลตำรวจและค่านิยมขององค์กร สมรรถนะสูง ซึ่งใช้ค่านิยมของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซึ่งนำค่านิยมองค์กรสมรรถนะเลิศของรางวัลคุณภาพสากล MBNQA มาใช้
 • ต้องมีความหมายจำง่ายนำไปปฏิบัติง่ายในในการปฏิบัติงานประจำวันให้ไปในทิศทางเดียวกันแม้จะไม่ได้ระบุเป็นระเบียบปฏิบัติชัดเจนจากกรอบแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม “ สัจธรรม TRUTH”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

          จากประเด็นความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ข้างต้นถูกนำมากำหนดเป้าหมายเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และใช้ค่านิยมองค์กรมากำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสันทัศน์ได้ ดังนี้

เป้าหมายที่ ๑ ระบบงานนิติเวชเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน

                ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

                ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มาตรฐานคุณภาพการตรวจทางนิติเวชเป็นเลิศ (Quality Excellence)

                ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ (Governance Excellence)

เป้าหมายที่ ๒ พร้อมเผชิญภัยความมั่นคงมีผู้เสียชิวิตจำนวนมาก

                ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติที่มีคนตายจำนวนมาก (Mass Fatality Management)

เป้าหมายที่ ๓ ผูกพันบุคลากร

                ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความผูกพันบุคลากร (Workforce Engagement)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ธรรมาภิบาลเป็นเลิศด้านวิชาชีพ (Professional Governance Excellence)

          ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยึดอรรถประโยชน์ (Optimizied Utility)

ส่วนที่ ๓ : กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ ๑ ระบบงานนิติเวชเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด              ๑) จัดตั้งกลุ่มงานนิติเวชวิทยาประจำภาคได้ ๔ ภาค

                                ๒) กลุ่มงานนิติเวชวิทยาประจำภาคมีห้องปฏิบัติการครอบคลุมครบทุกสาขาวิทยาการอย่างน้อย ๔ ภาค

                                ๓) กลุ่มงานนิติเวชวิทยาประจำภาคมีและใช้มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าส่วนกลาง ๑๐๐%

                                ๔) กลุ่มงานนิติเวชวิทยาประจำภาคได้รับการตรวจประเมินด้านธรรมาภิบาล ITA ๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

            เป้าประสงค์ ๑ ระบบงานนิติเวชเข้าถึงประชาชนในทุกภูมิภาคและครอบคลุมทุกสาขาวิทยาการ

                กลยุทธ์ ๑.๑ แผนงานโครงการขยายระบบงานนิติเวชสู่ภูมิภาคและระบบส่งต่อทางนิติเวชตามแนวทางปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: มาตรฐานคุณภาพการตรวจนิติเวชเป็นเลิศ (Quality Excellence)

            เป้าประสงค์ ๒ มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพกลางในการตรวจทางนิติเวชและมีการถ่ายทอดนำไปใช้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพทุกภูมิภาค

                กลยุทธ์ ๒.๑ แผนงานโครงการรักษามาตรฐานคุณภาพการตรวจนิติเวช

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ธรรมาภิบาลเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ (Managerial Governance Excellence)

            เป้าประสงค์ ๓ ระบบงานนิติเวชได้รับการตรวจประเมินธรรมาภิบาลทุกภูมิภาค

                กลยุทธ์ ๓.๑ แผนงานโครงการตรวจประเมินธรรมาภิบาลองค์กร ITA

                             ๓.๒ แผนงานโครงการฐานข้อมูลข่าวสารด้านนิติเวชระหว่างองค์กร

                             ๓.๓ แผนงานโครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ

เป้าหมายที่ ๒ พร้อมเผชิญภัยความมั่นคงที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ตัวชี้วัด                   ๑) จัดตั้งหน่วยงานรองรับวินาศภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากได้ครบทุกภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: เตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติที่มีคนตายจำนวนมาก (Mass Fatality Management)

            เป้าประสงค์ที่ ๔ ระบบงานนิติเวชมีความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติที่มีคนตายจำนวนมากในทุกภูมิภาค

                กลยุทธ์ ๔.๑ แผนงานโครงการจัดตั้งศูนย์เอกลักษณ์บุคคลระดับภูมิภาค

             ๔.๒ แผนงานโครงการศูนย์บริหารจัดการด้าน DVI-LOGISTIC

             ๔.๓ แผนงานโครงการจัดหาหน่วยงานตรวจเก็บและรักษาศพเคลื่อนที่ (DPMU) พร้อมอุปกรณ์การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลภาคสนาม

เป้าหมายที่ ๓ : สร้างความผูกพันบุคลากร

ตัวชี้วัด                   ๑. ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) ≥ ๕๐

                                ๒. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Work Life Index) ≥ ๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕: ผูกพันบุคลากร Workforce engagement

            เป้าประสงค์ ๕ บุคลากรมีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับองค์กร

                กลยุทธ์ ๕.๑ แผนงานสวัสดิ์ภาพตำรวจและครอบครัวตำรวจในภาวะวิกฤติ รพ.ตำรวจ

                             ๕.๒ แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร Green Lean & Mindful Workplace

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: ธรรมาภิบาลเป็นเลิศด้านวิชาชีพ Professional Governance Excellence

            เป้าประสงค์ ๖ บุคลากรทุกสาขาวิทยาการมีโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและวิชาการของตนเองอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ความเท่าเทียมกันในโอกาสการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพแต่ละวิชาชีพโอกาสในการเรียนรู้วิธีการที่เป็นเลิศทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต

                กลยุทธ์ ๖.๑ แผนงานจัดตั้งองค์กรแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพด้านนิติเวช

                             ๖.๒ แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิษวิทยา

                             ๖.๓ แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติพันธุศาสตร์

                             ๖.๔ แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติพยาธิวิทยา

                             ๖.๕ แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการรักษาที่พบศพและการรับส่งศพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยึดอรรถประโยชน์ ( OPTIMIZED UTILITY)

            เป้าประสงค์ ๗ องค์กรมีการทบทวนบริการกระบวนงานและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดต้นทุนขั้นตอนในการดำเนินงานการสร้างรายได้ให้กับองค์กรและบุคลากรโดยการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการทางเลือกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในบริการแก่ประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ

                กลยุทธ์ ๗.๑ แผนงานโครงการนวัตกรรมการให้บริการทางเลือกในการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช

                             ๗.๒ แผนงานโครงการลดขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์

                             ๗.๓ โครงการเทคโนโลยี ทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ