“สัจธรรม TRUTH”

T Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล


R Resiliency แข็งแกร่ง ยืนหยัด ยืดหยุ่น


U Utility ยึดอรรถประโยชน์


T Trustworthy น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ


H Harmony สร้างสุขสมานฉันท์