ISO/IEC 17025 : 2017

กลุ่มงานพิษวิทยา กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน และห้องปฏิบัติการนิติพยาธิ กลุ่มงานนิติพยาธิ  สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

Certificate_Thai ISO 24.12.64 – 23.12.68

Certificate_Eng ISO 24.12.64 – 23.12.68