โครงสร้างผู้บริหารของสถาบันนิติเวชวิทยา

  • พิมพ์

ผู้บริหารของสถาบันนิติเวชวิทยา มีรายนามดังต่อไปนี้

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา:                              พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ

รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา:                          พ.ต.อ.นพ.ภวัต ประทีปวิศรุต

รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา:                          พ.ต.อ.หญิง ปิยมน สุนทราภา

หัวหน้ากลุ่มงานนิติพยาธิ:                                     พ.ต.อ.นพ.สมชัย ตรีมธุรกุล

นายแพทย์ (สัญญาบัตร๕):                                   พ.ต.อ.นพ.พิสิฐ ธรรมสุริยะ

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรผู้ป่วยคดี:                                  พ.ต.อ.นพ.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา:                                     พ.ต.อ.หญิง นันทนา ทองระอา

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล:        พ.ต.อ.นพ.พัฒนา กิจไกรลาศ

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน:          พ.ต.อ.วาที อัศวุตมางกุร

ผู้กำกับกลุ่มงานพิเศษ:                                         พ.ต.อ.ฉัตรชัย คำวิลัย

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ:                                         พ.ต.อ.หญิง สุนีย์ รุจิระยรรยง

สถาบันนิติเวชวิทยา ประกอบด้วย ๕ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย ( และ ๒ งานย่อยภายใต้กลุ่มงานนิติพยาธิ) ดังนี้

๑.  กลุ่มงานนิติพยาธิ

๒.  กลุ่มงานพิษวิทยา

๓.  กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

๔.  กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล

๕.  กลุ่มงานพิเศษ

๖.  ฝ่ายอำนวยการ

๗.  ฝ่ายชันสูตรผู้ป่วยคดี (ภายใต้กลุ่มงานนิติพยาธิ)

๘.  งานภาพถ่ายทางการแพทย์ (ภายใต้กลุ่มงานนิติพยาธิ)