ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

You are here:

หน่วยงานในสังกัด

สถาบันนิติเวชวิทยามีการแบ่งเป็น 5 กลุ่มงานและ 1 ฝ่าย ดังนี้

1. กลุ่มงานนิติพยาธิ บุคลากรหลักเป็นแพทย์ ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  ผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตายโดยธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ส่งตัวอย่างที่ได้จากศพหรือผู้ต้องหาไปตรวจตามงานต่างๆตามแต่ข้อบ่งชี้ทาง คดี รวบรวมผลการตรวจข้างต้นทำความเห็นส่งให้พนักงานสอบสวน ให้ปากคำกับอัยการหรือศาลยุติธรรมเมื่อมีการร้องขอ

เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่ต้องประมวลผลเพื่อนำผลการตรวจส่งเข้าระบบ กระบวนการยุติธรรมมีมาก และต้องการความรวดเร็ว สถาบันจึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาบันนิติเวชวิทยา ซึ่งมีความสามารถในการติดต่อกับเครือข่ายฐานข้อมูล Polis ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ทำให้การประมวลผลรวดเร็ว สามารถอำนวยประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมและสามารถให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะกรณีการสืบค้นข้อมูลคนสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการรักษาความปลอดภัยของเอกสารกระดาษและฐานข้อมูลดิจิตอล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาในคดีอาญาที่มีอายุความถึง 20 ปีได้

สถาบันนิติเวชวิทยาเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่โดยตรงทางนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลและวัตถุดิบที่จำเป็นในการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาหรือผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมายและการแพทย์ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่สนใจในกิจการและความก้าวหน้าของวิทยาการทางนิติเวชศาสตร์
นอกจากนี้ สถาบันนิติเวชวิทยายังมีการทำโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการตายผิดธรรมชาติในกรณี ต่างๆ โดยเฉพาะการตายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่จะสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ดำเนินการทางนโยบายในการป้องกันอุบัติภัยเพื่อ ลดการสูญเสียทรัพยากรของชาติโดยไม่จำเป็น

 

 

2. กลุ่มงานพิษวิทยา บุคลากรหลักเป็นเภสัชกร ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารเสพติด แอลกอฮอล์ ในชีววัตถุจากศพ ผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัย ตามที่งานนิติพยาธิ หรือหน่วยงานภายนอกส่งมาให้ตรวจ ออกปฏิบัติการตรวจนอกที่ตั้งตามจุดตรวจจับหรือสถานเริงรมณ์ต่างๆตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังต้องทำการสอนฝึกอบรม แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับวิชาการด้านพิษวิทยา

งานพิษวิทยาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา มีห้องปฎิบัติการอันทันสมัย สามารถรองรับงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความก้าวหน้าทางยาและสารเคมีใหม่ๆ ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน บุคลากรหลักเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจหาหมู่เลือด หมู่น้ำเหลือง  DNA   ตัวอสุจิและส่วนประกอบของน้ำอสุจิ สารคัดหลั่งหรือชีววัตถุพยานที่ติดมากับศพ เช่น คราบเลือด น้ำลาย อสุจิ เส้นผมขนเล็บ รวมทั้งการตรวจหา คราบเขม่าดินปืนที่ติดมากับศพ เป็นต้น สถาบันนิติเวชวิทยา ได้นำเอาเทคโนโลยีการตรวจหาชนิดของ DNA จากชีววัตถุมาใช้ เพื่อพิสูจน์บุคคล   ตรวจหา DNA จากตัวอสุจิ ซึ่งทำให้ทราบบุคคลที่กระทำผิดในคดีข่มขืนกระทำชำเรา  นำมาตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกกันได้อย่างแม่นยำ  ทางสถาบันฯได้เปิดบริการการตรวจหา DNA ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ร้องขอ โดยคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำยาที่ใช้จริงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล บุคลากรหลักเป็นแพทย์และนักกายวิภาคทางการแพทย์ให้บริการตรวจพิสูจน์บุคคล โดยอาจเปรียบเทียบกับภาพถ่าย โดยการทำภาพเชิงซ้อน หรือตรวจพิสูจน์บุคคลจากเศษชิ้นส่วนของศพ การตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของศพในกรณีอุบัติภัยหรือวินาศภัย การตรวจผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ในการพิสูจน์อายุ เพศ ร่องรอยบาดแผลในคดีความผิดต่อชีวิต และความผิดทางเพศ ในระยะเวลา 2-3ปีที่ผ่านมานี้ มีอุบัติภัยร้ายรายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอุบัติภัยทางอากาศ เช่นสายการบินเลาดาแอร์ตกที่ สุพรรณบุรี การบินไทยตกที่ สุราษฎร์ธานี อุบัติภัยทางน้ำ เช่น เรือล่มที่เกาะสีชัง หรืออุบัติภัยทั่วไป เช่น โรงแรมถล่มที่นครราชสีมา ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยา และไหม้โรงงานเคเดอร์ที่นครปฐม เป็นต้น เหล่านี้เป็นภาระกิจที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์บุคคลได้ร่วมปฏิบัติจนทุกงาน ลุล่วงไปด้วยดีมาตลอด

5. กลุ่มงานพิเศษ บุคลากรหลักเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไป ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุ ประสานงานในการส่งผู้บาดเจ็บหรือศพของมูลนิธิการกุศลต่างๆ เช่น ร่วมกตัญญู ปอเต็กตึ๊ง เป็นต้น

 6. ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล  งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี งานส่งกำลังบำรุง  การพัสดุ  งานสวัสดิการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล งานศึกษาอบรม พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานกำลังพล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ