ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

You are here:

การประกันคุณภาพ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ) ซึ่งระบุข้อกำหนดทั่วไป สำหรับความสามารถ ในการที่จะทำการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหาร 15 ข้อ และข้อกำหนดด้านวิชาการ 10 ข้อ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นแนวทางให้ห้องปฏิบัติการทราบว่า จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับการรับรอง

กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

อ่านเพิ่มเติม: การประกันคุณภาพ

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์และความสำคัญ
 • โครงสร้างและผู้บริหาร
 • หน่วยงานในสังกัด

  สถาบันนิติเวชวิทยา มีการแบ่งเป็น 5 กลุ่มงานหลัก โดยมีงานที่กำหนดโดยข้อบังคับตามกฎหมาย ดังนี้
  1. กลุ่มงานนิติพยาธิ บุคลากรหลักเป็นแพทย์ ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  ผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย

  โดยธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ส่งตัวอย่างที่ได้จากศพหรือผู้ต้องหาไปตรวจตามงานต่างๆตามแต่ข้อบ่งชี้ทาง คดี รวบรวมผลการตรวจข้างต้นทำความเห็นส่งให้พนักงานสอบสวน ให้ปากคำกับอัยการหรือศาลยุติธรรมเมื่อมีการร้องขอ

  เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่ต้องประมวลผลเพื่อนำผลการตรวจส่งเข้าระบบ กระบวนการยุติธรรมมีมาก และต้องการความรวดเร็ว ทางสถาบันจึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาบันนิติเวชวิทยา ซึ่งมีความสามารถในการติดต่อกับเครือข่าย ฐานข้อมูล Polis ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ทำให้การประมวลผลรวดเร็ว สามารถอำนวยประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมและสามารถให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะกรณีการสืบค้นข้อมูลคนสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการรักษาความปลอดภัยของเอกสารกระดาษและฐานข้อมูลดิจิตอล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาในคดีอาญาที่มีอายุความถึง 20 ปีได้

  สถาบันนิติเวชวิทยาเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่โดยตรงทางนิติเวชศาสตร์ ในประเทศไทย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลและวัตถุดิบที่จำเป็นในการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาหรือผู้มีวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการแพทย์ หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่สนใจในกิจการและความก้าวหน้าของวิทยาการทาง นิติเวชศาสตร์
  นอกจากนี้ สถาบันนิติเวชวิทยายังมีการทำโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการตายผิดธรรมชาติในกรณี ต่างๆ โดยเฉพาะ การตายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่จะสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ดำเนินการทางนโยบายในการป้องกันอุบัติภัยเพื่อ ลดการสูญเสียทรัพยากรของชาติโดยไม่จำเป็น

  ปัจจุบัน กลุ่มงานนิติพยาธิ มีหน่วยภาพถ่ายทางการแพทย์ ซึ่งบุคลากรหลักเป็นนักถ่ายภาพการแพทย์หรือเวชนิทัศน์ หน้าที่หลักคือการถ่ายภาพศพและวัตถุพยานที่ความสำคัญในคดี การตรวจทางรังสีวินิจฉัย (X-Ray) เพื่อหาชิ้นส่วนวัตถุพยานที่อาจตกค้างอยู่ภายในศพ การทำภาพเชิงซ้อน การผลิตสื่อสาธิตและการแสดงพิพิธภัณฑ์  มาทำงานร่วมด้วย

  2. กลุ่มงานพิษวิทยา บุคลากรหลักเป็นเภสัชกร ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารเสพติด แอลกอฮอล์ ในชีววัตถุจากศพ ผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัย ตามที่งานนิติพยาธิ หรือหน่วยงานภายนอกส่งมาให้ตรวจ ออกปฏิบัติการตรวจนอกที่ตั้งตามจุดตรวจจับหรือสถานเริงรมณ์ต่างๆตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังต้องทำการสอนฝึกอบรม แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับวิชาการด้านพิษวิทยา

  งานพิษวิทยาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา มีห้องปฎิบัติการอันทันสมัย สามารถรองรับงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความก้าวหน้าทางยาและสารเคมีใหม่ๆ ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน บุคลากรหลักเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจหาหมู่เลือด หมู่น้ำเหลือง  DNA   ตัวอสุจิและส่วนประกอบของน้ำอสุจิ สารคัดหลั่งหรือชีววัตถุพยานที่ติดมากับศพ เช่น คราบเลือด น้ำลาย อสุจิ เส้นผมขนเล็บ รวมทั้งการตรวจหา คราบเขม่าดินปืนที่ติดมากับศพ เป็นต้น

  สถาบันนิติเวชวิทยา ได้นำเอาเทคโนโลยีการตรวจหาชนิดของ DNA จากชีววัตถุมาใช้ เพื่อพิสูจน์บุคคล   ตรวจหา DNA จากตัวอสุจิ ซึ่งทำให้ทราบบุคคลที่กระทำผิดในคดีข่มขืนกระทำชำเรา  นำมาตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกกันได้อย่างแม่นยำ  ทางสถาบันฯได้เปิดบริการการตรวจหา DNA ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ร้องขอ โดยคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำยาที่ใช้จริงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  4. กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล บุคลากรหลักเป็นแพทย์และนักกายวิภาคทางการแพทย์ให้บริการตรวจพิสูจน์บุคคล โดยอาจเปรียบเทียบกับภาพถ่าย โดยการทำภาพเชิงซ้อน หรือตรวจพิสูจน์บุคคลจากเศษชิ้นส่วนของศพ การตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของศพในกรณีอุบัติภัยหรือวินาศภัย การตรวจผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ในการพิสูจน์อายุ เพศ ร่องรอยบาดแผลในคดีความผิดต่อชีวิต และความผิดทางเพศ

  ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ มีอุบัติภัยร้ายรายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอุบัติภัยทางอากาศ เช่นสายการบินเลาดาแอร์ตกที่ สุพรรณบุรี การบินไทยตกที่ สุราษฎร์ธานี อุบัติภัยทางน้ำ เช่น เรือล่มที่เกาะสีชัง หรืออุบัติภัยทั่วไป เช่น โรงแรมถล่มที่นครราชสีมา ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยา และไหม้โรงงานเคเดอร์ที่นครปฐม เป็นต้น เหล่านี้เป็นภาระกิจที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์บุคคลได้ร่วมปฏิบัติจนทุกงาน ลุล่วงไปด้วยดีมาตลอด

  5. กลุ่มงานพิเศษ บุคลากรหลักเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไป ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุ ประสานงานในการส่งผู้บาดเจ็บหรือศพของมูลนิธิการกุศลต่างๆ เช่น ร่วมกตัญญู ปอเต็กตึ๊ง เป็นต้น

 • ข้อคิดด้านจริยธรรม

  สาสน์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   เนื่องในวันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
   …………………………..

  เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลาย

  เนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ศกนี้ ผมขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความห่วงใย มายังพี่น้องประชาชน และเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่าน ด้วยความจริงใจ
   การปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจในรอบปีที่ผ่านมา ผมได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน เพื่อร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แม้บางครั้งจะต้องเสี่ยงกับภัยอันตราย จนต้องเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้ได้มาซึ่งความผาสุกของประชาชน ตำรวจทุกนายก็มิได้ย่อท้อ หรือเกรงกลัว โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่คนร้ายต่อสู้และปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
   /อย่างไรก็ตาม...

  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศชาติของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมุ่งมั่น และพัฒนา เพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้พี่น้องข้าราชการตำรวจทุกนาย ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
   และสิ่งที่สำคัญ ที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่คู่สังคมด้วยดีตลอดมา คือการช่วยเหลือ การสนับสนุน และการชี้แนะจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อให้ตำรวจได้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งตำรวจทุกนายจะพยายาม และมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้เป็นตำรวจ มืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
   สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลประทานพร ให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ตลอดจนเพื่อนข้าราชการตำรวจ และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการโดยทั่วกัน

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ