การประกันคุณภาพ

  • Print

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ) ซึ่งระบุข้อกำหนดทั่วไป สำหรับความสามารถ ในการที่จะทำการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหาร 15 ข้อ และข้อกำหนดด้านวิชาการ 10 ข้อ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นแนวทางให้ห้องปฏิบัติการทราบว่า จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับการรับรอง

กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005