การค้นหาความจริงด้วยหลักนิยมทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิติเวชศาสตร์

In search of the truth by principle of science, medical science and forensic medicine

“สัจธรรม TRUTH”

T  Transparency   โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล

R Resiliency   แข็งแกร่ง ยืนหยัด ยืดหยุ่น

U Utility ยึดอรรถประโยชน์

T Trustworthy   น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ

H Harmony   สร้างสุขสมานฉันท์

ค่านิยมการนำไปปฏิบัติ (IMPLICATION)
TruthCritical Thinking, Evidence-based approach, Management by fact, Systematic perspective
TransparencyGood Governance, Accountability/responsibility
ResiliencyIntegrity, Academic/Service excellence, Innovation excellence, Calculated risk management, Business recovery and Business continuity management
UtilityFocus on result and value added, Lean & six sigma Societal responsible and externality concerns
TrustworthyQuality assurance, International Standard, Hospital accreditation Integrity and transparency assessment
HarmonyValue people environment and society Staff/volunteer engagement