สารจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

กว่า 66 ปี เริ่มตั้งแต่ แผนกนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ในปี พ.ศ. 2496 มาสู่ “สถาบันนิติเวชวิทยา”

สถาบันนิติเวชวิทยามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนิติเวชศาสตร์ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็นแหล่งรวบรวมทาง “นิติเวชศาสตร์” ช่วยในการคลี่คลายคดีด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการบริการที่รวดเร็ว เสมอภาคเป็นธรรม มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ทำให้มีความหวาดกลัวภัยน้อยลง มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ที่โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

พลตำรวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา